Zoeken
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Privacybeleid

Imeco vindt de bescherming van uw privacygegevens van belang. Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van onze website;
 • ontvangers van e-mails van Imeco;
 • en alle andere personen van wie Imeco persoonsgegevens verwerkt.

Categorieën van persoonsgegevens

Imeco verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat zijn onder meer de navolgende gegevens:

 • gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een adviseur;
 • gegevens die op (online) formulieren zijn ingevuld;
 • gegevens over uw surfgedrag op onze website;
 • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur;
 • gegevens die wij verkregen hebben via openbare platforms, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Doel van gebruik persoonsgegevens

Imeco gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

 • voor behandeling van uw vraag of opdracht en voor het declareren van de verleende diensten;
 • voor de nakoming van wettelijke verplichtingen zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
 • voor het onderhouden van contact met u zodat u bijvoorbeeld uitgenodigd kunt worden voor bepaalde evenementen;
 • voor het verrichten van een check, advies, ontwerp, herstel, creatie of publicatie;
 • voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • voor werving en selectie doeleinden.

Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Imeco verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • op basis van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van aangeboden diensten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals voornoemd;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang van Imeco om persoonsgegevens te verwerken. Dat maakt geen onevenredige inbreuk op uw privacy nu diverse beveiligings- en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw gegevens;
 • u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

De aan Imeco verbonden personen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen. Tevens maakt Imeco gebruik van diverse derden, zoals ICT en drone ondersteunende bedrijven, aanbieders van ontwerp en marketing producten en diensten die in opdracht van en op instructie van Imeco werken. Dergelijke bedrijven hebben met Imeco verwerkersovereenkomsten gesloten.

Imeco verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan andere derden. Wel kan Imeco, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor haar dienstverlening, uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen in derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld bij het procederen tegen een (internationale) wederpartij of bij het sluiten van een (internationale) overeenkomst. Wanneer Imeco overgaat tot het delen van uw persoonsgegevens aan partijen in een land buiten de EER, zal Imeco controleren of er in dat derde land een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd en u daarover informeren.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten.

Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Imeco bewaart uw persoonsgegevens relatief kort. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaart Imeco:

 • gegevens met betrekking tot uw opdracht: maximaal vijfig jaar na het afsluiten van een dossier;
 • administratieve gegevens (waaronder de financiële administratie): maximaal vijfig jaar na het afsluiten van een dossier.


Vragen / klachten

Imeco verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch.

Imeco heeft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Per e-mail
admin@imeco.nl

Per brief
Imeco 
Bredaseweg 8
4844 CL Terheijden

Per telefoon
T: +31 (0)76 – 888 2665

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Rechten

U heeft diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft een recht van inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van ons gebruik van uw gegevens, het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat laatste houdt in dat u kunt vragen of uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan u of aan een andere partij verstrekt kunnen worden.

Voor de uitoefening van voornoemde rechten kunt u ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken.

Wijzigingen

Imeco houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.