Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Gebruiksvoorwaarden van de website

Imeco onderhoudt deze website.

Door verder te gaan dan de Home Page en onze website te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden van de website (“Gebruiksvoorwaarden”) hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt deze na te leven en erdoor gebonden te zijn. U stemt er ook mee in alle wetten en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van deze website, op het gebruik van het internet en op de activiteiten die gepaard gaan met het gebruik van deze website. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door.

Naleving van de wet

Deze website is eigendom van Imeco.

Bezoekers die ervoor kiezen om deze website te gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en de informatie, inhoud, materialen en diensten die deze bevat.

Rechtsgebied en jurisdictie

Op vorderingen met betrekking tot deze website, het gebruik van deze website en de informatie, de inhoud en het materiaal dat via deze website beschikbaar is, is het Nederlands recht van toepassing. U stemt er hierbij onvoorwaardelijk, vrijwillig en onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Amsterdam, Nederland, in elke claim of geschil betreffende, gerelateerd aan, of voortkomend uit deze website en alle informatie ontvangen via deze website. U stemt ermee in geen forum non conveniens in te roepen in een dergelijke actie en u stemt in met de betekening van processen.

Online gedrag van bezoekers

  • U stemt ermee in deze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken;
  • U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden;
  • Imeco behoudt zich het recht voor om elk gedrag op deze website dat zij ongepast acht te verbieden;
  • U stemt ermee in deze website niet te verstoren;
  • U gaat ermee akkoord de veiligheid van deze website, of enige computer, server, account, netwerk, gegevens, software en/of hardware verbonden aan deze website niet te verstoren of in gevaar te brengen;
  • U stemt ermee in het gebruik van deze website door andere bezoekers niet te verstoren of te hinderen;
  • U stemt ermee in niet te proberen toegang te verkrijgen tot enig deel van deze website, enige computer, server, account, netwerk, software en/of hardware verbonden aan de website, waartoe u bent beperkt;
  • U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen die u verricht tijdens uw bezoek aan deze website en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten en voorschriften die van toepassing zijn op deze website en het internet, met inbegrip van alle toepasselijke auteursrechten.

Auteursrecht, handelsmerk en intellectueel eigendom

Alle informatie, inhoud en materiaal (“Inhoud”) die bestaan uit of beschikbaar worden gesteld door Imeco via deze website (inclusief, zonder beperking, alle computerbron- of objectcode die deze website bevat) is eigendom van of in licentie gegeven aan Imeco, die alle rechten op deze Inhoud behoudt.

Alle Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, tekeningen, foto’s en grafieken, zijn beschermd door auteursrechten die eigendom zijn van Imeco.

De Inhoud en al dit auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, gedownload, weergegeven, gemaild, verzonden, verkocht of anderszins overgedragen, overgedragen of gebruikt in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar van het auteursrecht. Imeco geeft u toestemming om de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik weer te geven, te kopiëren, te verspreiden, af te drukken en/of te downloaden. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Imeco, mag u, als u de Inhoud op deze website weergeeft, kopieert, distribueert, afdrukt en/of downloadt, deze Inhoud niet wijzigen en moet u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de Inhoud behouden.

De hierin verleende toestemming eindigt automatisch als u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Bij beëindiging van de toestemming moet u onmiddellijk en permanent alle Inhoud die u hebt weergegeven, gekopieerd, verspreid, afgedrukt en/of gedownload verwijderen en vernietigen.

“Imeco” en het Imeco logo, logo’s op websites van Imeco en Uniform Resource Locators van Imeco zijn ofwel geregistreerde handelsmerken, handelsmerken, handelsnamen of anderszins beschermd eigendom van Imeco en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of geïmiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imeco.

Het intellectuele eigendom van Imeco mag niet worden gebruikt in verband met informatie die niet door Imeco wordt verstrekt, of op enige wijze die waarschijnlijk verwarring bij de consument zal veroorzaken, of op enige wijze die Imeco in diskrediet brengt.

Andere handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, dienstmerken en anderszins beschermde eigendommen weergegeven op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en zijn onderworpen aan de voorwaarden die door deze eigenaars worden toegepast op hun intellectuele eigendom.

De compilatie van de Inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Imeco en wordt beschermd door het Nederlandse en internationale auteursrecht.

U mag de Inhoud van deze website of een andere website of server niet spiegelen.

Auteurswet, overdracht van inhoud van derden

U mag op deze website niets kopiëren, afdrukken, downloaden, uploaden, plaatsen of anderszins verspreiden dat beschermd is door auteursrechten of andere eigendomsrechten, tenzij de eigenaar van het toepasselijke auteursrecht of eigendomsrecht u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het kopiëren, afdrukken, downloaden, uploaden, plaatsen of verspreiden op het web. Het ongeoorloofd gebruik, uploaden, plaatsen en/of verspreiden van Inhoud beschermd door auteursrecht of andere eigendomsrechten is illegaal en kan de persoon die dergelijke rechten schendt onderwerpen aan burgerlijke straffen en strafrechtelijke vervolging. Imeco, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, beheerders, freelancers en dergelijke gelijkaardige personen of entiteiten zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een inbreuk als gevolg van uw acties met betrekking tot auteursrechtelijk of eigendomsrechtelijk beschermd materiaal.

Beperking van aansprakelijkheid

Imeco en de aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, indirectele, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Noch Imeco, noch een van onze gelieerde partijen, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren, serveren, hosten, onderhouden en/of updaten van deze website is aansprakelijk, onder welke omstandigheden dan ook, voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade, en inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van fouten, omissies, onderbrekingen, verslechtering of corruptie van bestanden, verwijdering of corruptie van e-mail, fouten, verlies van gegevens, verlies van winst, defecten, virussen en/of vertragingen, die voortvloeien uit uw gebruik van of onmogelijkheid tot gebruik van deze website, als gevolg van enig handelen of nalaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen van God, netwerkstoringen, hardware- of softwarestoringen, diefstal ongeoorloofde toegang, onze nalatigheid of uw eigen fouten of nalatigheden, en enige andere oorzaak, zelfs indien Imeco op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. U gaat ermee akkoord dat deze paragraaf van toepassing is op alle inhoud die beschikbaar is via deze website. In elk rechtsgebied waar uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor enige vorm van schade verboden is, is de aansprakelijkheid van Imeco beperkt tot de maximale omvang die door dat rechtsgebied wordt toegestaan.

Verandering van voorwaarden

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en alle gepubliceerde wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Wij verzoeken u deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te bekijken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de meest actuele versie ervan.

Links naar andere websites

De site bevat links naar  websites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid door Imeco. De opname van een gelinkte website op onze website houdt geen goedkeuring of goedkeuring van de gelinkte website door ons in. Indien u besluit onze website te verlaten en deze sites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Imeco en de aan haar gelieerde partijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle schade, verliezen, kosten en uitgaven die Imeco of een van de aan haar gelieerde partijen kan oplopen als gevolg van uw gebruik van deze website of uw gebruik van de Inhoud en andere informatie beschikbaar via deze website.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard in een jurisdictie, zal die bepaling in die jurisdictie onwerkzaam zijn zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden aan te tasten.

Titels van de gebruiksvoorwaarden

De in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikte paragraaftitels dienen ter referentie en voor het gemak van de lezers en maken geen deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden voor interpretatiedoeleinden.

Integratieclausule

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en Imeco, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de website, de inhoud of de andere informatie die door of via de website wordt verstrekt, en het onderwerp daarvan. Het niet afdwingen van een bepaling van deze overeenkomst door Imeco wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen.

Aanvaarding

Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden hierin, maak dan GEEN gebruik van onze website.