Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door Imeco, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20160599, hierna te noemen de gebruiker en/of Imeco.
2. Daarnaast zijn op alle tussen de gebruiker en de wederpartij te sluiten reclamecontracten de algemene voorwaarden van Imeco van toepassing.
3. De voormelde algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
5. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Artikel 2: Offertes

1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, ontwerpen, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst op eerste verzoek van de gebruiker door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
4. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospecti en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de wederpartij bewaard en worden door de gebruiker niet teruggegeven.
6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Artikel 3: Prijs en prijsaanpassing

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij hiervan gebruik maakt.
3. De gebruiker ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15%) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.
5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief mediakosten, zoals mediabudget, betaalde links, abonnementen, software, plaatsingskosten en hosting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst

1. De tussen partijen gesloten overeenkomst dient te worden aangemerkt als een inspanningsverplichting van gebruiker met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden in het kader van de gesloten overeenkomst. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt.
2. De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij door derden te laten uitvoeren dan wel door derden te laten bijstaan.
3. Het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
4. De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
5. Overschrijding van het bepaalde tijdstip dan wel de bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden gegeven leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie en geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.
6. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op de helft van de overeengekomen prijs.
7. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen plaats doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op de helft van de overeengekomen prijs.
8. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de gebruiker in de ruimste zin van het woord.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed en/of de website c.q. de content daarvan van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewaring/reparatie/bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
5. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of enig persoon namens hem ter bewerking onder zich heeft, indien de wederpartij verzuimt het goed binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen of indien met betrekking tot het goed het recht van retentie wordt uitgeoefend.
6. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van hetgeen de wederpartij de gebruiker of enig persoon namens hem ter bewerking onder zich heeft, indien de wederpartij verzuimt binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen of indien met betrekking tot het recht van retentie wordt uitgeoefend.
7. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruiker.


Artikel 6: Overmacht

1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.


Artikel 7: Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van één (1) procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.
4. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of nietbehoorlijke nakoming.
5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
6. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen dan wel begrote prijs te verlangen.
7. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.
8. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen dan wel op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle opeisbare vorderingen dan wel op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker of van een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon.
9. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.


Artikel 8: Detachering en overname medewerkers


1. Medewerkers van gebruiker kunnen bestaan uit personen in directe loondienst danwel ingehuurde personen van of via een externe leverancier welke direct of indirect werkzaamheden uitvoeren voor gebruiker. Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als gebruiker een medewerker aan wederpartij ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van wederpartij werkzaamheden te laten uitvoeren.
2. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van de wederpartij tot stand zijn gekomen.
3. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Gebruiker zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.


Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij worden aanhangig gemaakt bij en berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda.

Imeco | 24 mei 2018

Update 23 februari 2019.